Chuo University
http://www.chuo-u.ac.jp
742-1 Higashinakano, Hachioji, Tokyo, Japan 192-0393