March 13, 2024
Transition-Metal-Free Allylic Defluorination Cross-Electrophile Coupling Employing Ro...
Xiang-Long Chen, Chun-Yan Wu, Dong-Sheng Yang, et al.