Maldives Polytechnic
http://www.polytechnic.edu.mv