Rajiv Gandhi Technical University (University of Technology of Madhya Pradesh)
http://www.rgtu.net