August 01, 2023
A Sub-6GHz Wideband LNA with High Gain and Low NF in 110-nm SOI CMOS
Xiaowei Wang, Zhiqun Li, Tong Xu, et al.