loading page

Self-inflicted Multiple organs Injury with Nail Gun
  • +1
  • Fan He,
  • Shiqiang Wang,
  • Changjiang Yu,
  • Huai-Dong Chen
Fan He
Zhejiang University School of Medicine Sir Run Run Shaw Hospital
Author Profile
Shiqiang Wang
Zhejiang University School of Medicine Sir Run Run Shaw Hospital
Author Profile
Changjiang Yu
Sir Run Run Shaw Hospital, School of Medicine, Zhejiang University
Author Profile
Huai-Dong Chen
Sir Run Run Shaw Hospital, School of Medicine, Zhejiang University
Author Profile