loading page

Self-inflicted Multiple organs Injury with Nail Gun
  • Xiaorong Fang,
  • Changjiang Yu,
  • Fan He
Xiaorong Fang
Sir Run Run Shaw Hospital, School of Medicine, Zhejiang University
Changjiang Yu
Sir Run Run Shaw Hospital, School of Medicine, Zhejiang University
Author Profile
Fan He
Zhejiang University School of Medicine Sir Run Run Shaw Hospital

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile