November 12, 2023
Efficient extraction of gold from e-waste using functional guanidinium ionic liquids
Qing Liu, Wanru Wang, Kewen Tang, et al.