July 11, 2023
Iron-Catalyzed Alkenylzincation of Internal Alkynes
Wei-Na Wang, Qiang Huang, Ye Jin, et al.