March 09, 2024
Main bronchus foreign body aspiration in a pediatric patient cohort
Huiyong Hu, Shujun Ke, Ya Zou, et al.
May 12, 2023
Congenital Diaphragmatic Hernia
Huiyong Hu, Xiaoping Jing, Xiuhua Duan, et al.