April 29, 2023
Crowd Evacuation Simulation in Flowing Fluids
Qiang Chen, Xunjin Zou, Yunqing Ye, et al.