July 25, 2022
Yokenella regensburgei infection in an immunocompetent host:A case report
Luxin Huang , Xiaohua Wang, Yongfeng Zou, et al.