High-Frequency K-mer Counting at Low Memory Footprint
Li Mocheng, Yang Liu, Nong Xiao, et al.