May 20, 2022
Therapeutic potentials of modulating autophagy in pathological cardiac hypertrophy.
Shenggan Shi, Yiyuan Gao, Peidu Jiang, et al.