April 18, 2022
Fabrication of nano-scale superhydrophobic surfaces on silicon substrates using direc...
Yuan Li, tengfei Zheng, Chaohui Wang, et al.