An Improved 2-D DOA Estimation Approach Using Parallel Coprime Arrays
Jiawei Wang, Yunxiu Yang, Wendong Chen, et al.