March 05, 2022
Low cycle fatigue behavior and mechanism of Al-3.5Si-0.5Mg-0.4Cu
Qiaosheng Shen, Yushu Hu, Guotong Zou, et al.