February 23, 2022
Synchronization for Fractional FitzHugh-Nagumo Equations with Fractional Brownian Mot...
xiuqi Huang, Hongfu Yang, Xiangjun Wang, et al.