The risk factors involved in airway mucus plug in children with ADV pneumonia
Jing-jing Huang, Lin Yuan, Zhi-qiang Zhuo, et al.