Transoral removal of a hilo-parenchymal submandibular sialolith
Yo-hei KATAOKA, Yoshihiro Kojima, Ruri Ishibashi, et al.