Human-like Interactive Behavior Generation for Autonomous Vehicles: A Bayesian Game-t...
Yiran Zhang , Peng Hang, Chao Huang, et al.