Integrated multi-omics analysis uncovers roles of mdm-miR164b-MdORE1 in strigolactone...
Xingqiang Fan, Hui Li, Yushuang Guo, et al.