Epigenetic signature of invasiveness: ChIP-seq profiling of H3K4me3 and H3K27me3 in a...
Yan Zhao, Juntao Hu, Jiajiao Wu, et al.
Complementary genomic and epigenomic adaptation to environmental heterogeneity
Yangchun Gao, Yiyong Chen, Shiguo Li, et al.