January 31, 2024
Predictors associated with bleeding and thromboembolic complications in patients taki...
Xin Qin Soh, Doreen Su-Yin Tan, Eric Chun Yong Chan, et al.
June 30, 2021
Application of a PBPK Model of Rivaroxaban to Prospective Simulations of Drug-Drug-Di...
Eleanor Jing Yi Cheong , Daniel Zhi Wei Ng, Sheng Yuan Chin, et al.