May 01, 2021
Statistical Solutions for a Nonautonomous Modified Swift-Hohenberg Equation
Jintao Wang, Xiaoqian Zhang, Caidi Zhao, et al.