March 21, 2021
Bedside echocardiography for diagnosis of Intracardiac cement embolism after percutan...
Panpan Yin, Junli Hu, Shaochun Wang, et al.