March 11, 2021
Fulminant type 1 diabetes with normal serum amylase: a case report
Yuejun Ju, Yinghong Kong, Mengling Zhou, et al.