Circulating Jet for Enhancing the Mass Transfer in a Gas-liquid Stirred Tank Reactor
Lei Wang, Xiao Xu, Hualin Wang, et al.