Comparison of accuracy in three versions of simplified sequential organ failure asses...
qifang shi, Ying Xu, Bing-yu Zhang, et al.