January 18, 2021
Inguinal hernia detected using radiography
Yoshito Takashima, Tsuyoshi Suda, Shingo Soga, et al.