Transcriptome-wide gene expression plasticity in Stipa grandis in response to grazing...
Zhenhua Dang, Yuanyuan Jia, Yunyun Tian, et al.