Devastating iatrogenic internal carotid artery rupture in endoscopic endonasal surger...
Xiaojie Fu, Tao Quan, Yongjie Yuan, et al.