November 16, 2020
N-containing silane coupling agent modified Pd/(α-Al2O3) catalyst for semi-hydrogenat...
Mingshuai Sun, Fumin Wang, Jiaqi Hu, et al.