October 21, 2020
Initiation mechanism of transverse cracks in wind turbine blade trailing edge
Jinghua Wang, Leian Zhang, Xuemei Huang, et al.