September 16, 2020
The effect of angular distortion on the fatigue behavior of non-penetrating laser wel...
Xiangzhong Guo, Wei Liu, Xiqing Li, et al.