Hydrodynamics of an airlift reactor for aeration in molten sulfur
Junjie Wang, Xiao Xu, Qiang Yang, et al.
Performance of a degassing hydrocyclone with main and subsidiary chambers
Xiao Xu, Junjie Wang, Lei Wang, et al.