September 02, 2020
The spread of Tembusu virus in China from 2010 to 2019
Yong Wang, Yongqiu Cui, Yeqiu Li, et al.