July 26, 2020
A weighted Arnoldi-Extrapolation algorithm for computing PageRank
Qian-Ying Hu, Chun Wen, Bing-Yuan Pu, et al.