Effects of analgesic strategies on postoperative acute or chronic pain, delirium and...
Yan Jiang, Xiao-Long Liang, Shu-Fang Sun, et al.