July 20, 2020
Hysterectomy and Risk of Cardiovascular Disease: A Meta-analysis
Zixuan Wang, Xutong Li, Dongfeng Zhang, et al.