Clinical  characteristic and risk factors
Shuisheng Zhang, Li Dong, Gaoming Wang, et al.