A sectional critical plane model for multiaxial high-cycle fatigue life prediction
Xinxin Qi, Tianqi Liu, Xinhong Shi, et al.