June 08, 2020
Clinical analysis of 9 cases of neonatal influenza A
Yanlan Zhang, Lin Xu, Caicai Wang, et al.