Genetic diversity and heterosis prediction of nine sheep populations based on microsa...
Qing Xia, Xiang-Yu Wang, Zhang-Yuan Pan, et al.