the Benefits of Additional Defibrillator in Heart Failure Patients with Cardiac Resyn...
Yuxiang Long, Diyu Cui, Zengzhang Liu, et al.