Identifying surface water evaporation loss of inland river basin based on evaporation...
Zhigang Sun, guofeng zhu, Zhuanxia Zhang, et al.
Irrigation water quality may improve in arid regions of China
Guofeng Zhu, Huiying Ma, Yu Zhang, et al.
Dissolved organic carbon transport in the Qilian mountainous areas of China
guofeng zhu, Qiaozhuo Wan, Leilei Yong, et al.