Guidewire Knot Formation
Hiroaki Saito, Tsuyoshi Suda, Yoji Nishida, et al.
Rice Cake Ileus
Hiroaki Saito, Tsuyoshi Suda, Naoki Oishi, et al.