Inguinal hernia detected using radiography
Yoshito Takashima, Tsuyoshi Suda, Shingo Soga, et al.
Guidewire Knot Formation
Hiroaki Saito, Tsuyoshi Suda, Yoji Nishida, et al.
A case of retropharyngeal emphysema
Tsuyoshi Suda, Tomoaki Yoneda, Yukari Ichikawa, et al.
Rice Cake Ileus
Hiroaki Saito, Tsuyoshi Suda, Naoki Oishi, et al.