January 18, 2021
Inguinal hernia detected using radiography
Yoshito Takashima, Tsuyoshi Suda, Shingo Soga, et al.
August 28, 2020
Guidewire Knot Formation
Hiroaki Saito, Tsuyoshi Suda, Yoji Nishida, et al.
May 06, 2020
A case of retropharyngeal emphysema
Tsuyoshi Suda, Tomoaki Yoneda, Yukari Ichikawa, et al.
May 14, 2020
Rice Cake Ileus
Hiroaki Saito, Tsuyoshi Suda, Naoki Oishi, et al.