May 06, 2020
Emergence of rabbit hemorrhagic disease virus 2 in China in 2020
Bo Hu, Houjun Wei, Zhiyu Fan, et al.