Cisplatin under oriented external electric fields: a deeper insight into electrochemo...
Li Zhang, Ya-Ling Ye, Xiao-Ling Zhang, et al.
Excess Electron Compounds Simultaneously Containing Electride and Alkalide Characteri...
Xiang-Hui Li, Li Zhang, Qiao-Hong Chen, et al.