loading page

El teorema de Pitágoras
  • Jose Luis Mascorro-Neri,
  • yeni araceli Reyes-Lopez
Jose Luis Mascorro-Neri
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente

Corresponding Author:jose1212_12@outlook.com

Author Profile
yeni araceli Reyes-Lopez
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
Author Profile

Abstract